Home Terug

Bestuur

1. De vereniging heeft ten doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen door haar leden bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals anamnese, observatie, klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch behandelen (welke interventies met welke doseringsparameters zijn het meest effectief).

2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude plaatsvindt.
Via jaarlijkse mailrondes, workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verder verbeterd en geüpdatet.
4. De vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan krachtens besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen ten laste van de leden verplichtingen aangaan. Uit het besluit van de algemene vergadering moet genoegzaam van de aard en de inhoud van die verplichtingen blijken.
Bestuur Aftredend
Voorzitter Hans Herik 2018
Secretaris Jacomine Blokvoort 2018
Penningmeester Jacomine Blokvoort 2018
Werkgroepleider Externe Contacten Donald van der Burg 2017
Werkgroepleider Vakinhoudelijk Gerard Koel 2017
Werkgroepleider Website Paul Weltevreden
Mark Brinkman